Graphic Design(2 อัตรา)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• งานออกแบบทั้วไป

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
• อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
• มีความสามารถในการออกแบบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now