หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(Store Supervisor) จำนวน 1 อัตรา

เชียงใหม่เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดหน้าที่งาน :
• วางแผน และควบคุมดูแลงานรับ-จ่าย-จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บันทึกข้อมูล เอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้างาน
• รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน
• ควบคุมดูแลการทำงานและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
• จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ขึ้นไป
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมดูแลคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
• มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now