ผู้จัดการ (งานโครงสร้าง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibilities
• ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้
• วางแผนงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน และพัฒนาการก่อสร้าง
• งานควบคุม SPEC วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
• จัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้าง
• พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพ และส่งมอบให้กับลูกค้า
• วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในด้านเทคนิค และการบริการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications
• เพศชาย อายุ 30-35 ปี
• ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือการบริหารงานก่อสร้าง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านการบริหารงานโครงการและติดต่อประสานงาน
• มีประสบการณ์ในส่วนคอนโดมิเนียมประเภทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนองาน และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
• ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อดทนต่องานหนัก
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office, Auto CAD ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

 • Auto-Cad (Advanced)
 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now