เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับอาวุโส

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน:
• ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
• ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎของอาคาร
• ประสานงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• การดูแลด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎกระทรวง
• การดูแลการประสบอันตรายจากการทำงาน เช่น อันตรายจากไฟฟ้า , การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บวัสดุ สารเคมี
• การประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
• การสำรวจความปลอดภัยในอาคาร
• การรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
• การรายงานอุบัติเหตุ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
• เพศชาย - หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัย หรือในสขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 3- 5 ปี หากมีประสบการณ์การสายงาน Security ของโรงแรมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะการเป็นผู้นำ
• มีความรู้ พ.ร.บ. อาคารสูง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความเป็นผู้นำ
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now