ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(บริษัทเถ้าแก่น้อยฯในเครือ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทำ รายงานเงินสดย่อยประจำวัน จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษํท จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน
• ประสบการณ์ระดับจัดการด้านบัญชี/การเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีความรู้ด้านบัญชีภาษี ภพ.30-ภงด.3 และ ภงด.53
• สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express และมีความรู้ระบบ SAP
• มีความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

  • SAP (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now