Database Administrator

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• วางแผนการใช้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
• ควบคุม ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ แก้ไข และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ให้รองรับการทำงานของระบบต่างๆ ตลอดจนควบคุมการสำรองข้อมูลและการนำกลับมาใช้งาน เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง
• สร้างฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
• ตรวจสอบและควบคุมสิทธิตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ในการใช้และการเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย
• เตรียมแผนการรองรับข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น จำนวนผู้ใช้งานมากขึ้น การเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและคาดคะเนการเติบโตของระบบ เพื่อรองรับการขยายระบบฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบ ติดตาม และปรับแต่งระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี
• ศึกษาความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอ่านและพูดได้ดี คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสมัคร)
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้และมีความรับผิดชอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 13 Oct 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความรับผิดชอบ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now