ผู้จัดการแผนกกฏหมายและกำกับดูแล (LEGAL AND COMPLIANCE MANAGER

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดูแล/ตรวจสอบ/แก้ไข/ร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและสัญญาโครงการพิเศษ(หากมี), งานให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อฝ่ายอื่น, ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน / ความเห็นของฝ่ายกฏหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ / ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ / เนติบัณฑิต (ถ้ามี)
• มีประสบการณ์การงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ตรวจ-ร่าง-จัดทำสัญญา งานคดี และงานจดทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐ อย่างน้อย 3-5 ปี
• มีความรู้ด้านกฎหมายแพ่ง-อาญา และกฎหมายอื่นๆ
• มีความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
• มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูงและอดทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
• มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และค้นคว้าหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 14 Oct 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความเป็นผู้นำ
 • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

 • Internet / Email (Advanced)
 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now