เจ้าหน้าที่แผนกกฎหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ตรวจสอบและติดตามเอกสาร เจรจาเรียกร้องหรือชดใช้ค่าสินไหมแก่บุคคลและบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังดำเนินคดีในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยฯ คปภ. และขั้นตอนการบังคับคดี ตลอดจนการนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติรับหรือจ่ายค่าสินไหม
• ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมเอกสารการดำเนินคดีทั้งในฐานะโจทก์หรือเป็นจำเลยในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมฯ คปภ. และการบังคับคดี
• นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติรายงานสรุปคดีในชั้นศาล อนุญาโตตุลาการ สมาคมฯ คปภ. และการบังคับคดี รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลสารบบกฏหมายให้เป็นไปตามรายงานคดีดังกล่าว
• เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจร่วมกับหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ตลอดจนการแจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินการทางคดีและบังคับคดีทั้งหมด
• ตรวจสอบและให้ความเห็นในนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่หน่วยงานภายในและนอกบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีนิติสัมพันธ์ด้วย
• ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของสำนักงานกฏหมายที่รับงานจากบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงานในด้านการนำส่งเอกสาร การทำความเห็น รายงานคดี และการดำเนินการทางคดี รวมทั้งนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติทำจ่ายค่าจ้างคดีให้สำนักงานกฎหมายตามระบบ
• ช่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
• ควรมีความรู้เรื่องกรมธรรม์และเงื่อนไขสัญญาประกันภัย ข้อตกลงการเรียกร้องระหว่างบริษัทประกันภัย และกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องธุรกิจประกันภัย เช่น พรบ.ประกันวินาศภัยฯ พรบ.จราจรฯ ป.อาญาฯ ป.พ.พ.เกี่ยวกับการประกันภัย/ละเมิด/การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าละเมิด/สัญญาตัวแทนนายหน้า
• หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ว่าความ หรือทำคดีเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office (Words, Excel, Powerpoint) ได้คล่องแคล่ว

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 13 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now