สัตวบาล (ไก่ /สุกร)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• แนะนําเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับบริษัท
• ดูแล ช่วยเหลือฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
• ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับเกษตรกร
• พัฒนาการเลี้ยงการจัดการ จัดอบรมเพิ่มความรู้
• ติดตามผลการเลี้ยง ผลประกอบการและประเมินผล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชายหรือหญิง อายุ 24-35 ปี
• ปริญญาตรีสาขา สัวศาสตร์ สัตวบาล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพสัตวบาลและพื้นฐานการจัดการฟาร์ม
• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร

สมัครงาน

Apply Now