สัตวบาล หลาย อัตรา

ลำพูนเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย/ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์
• มีประสบการณ์ด้านการท างานฟาร์มสุกร /โค / ไก่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• บริษัท แม่ทา วี.พี. จำกัด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now