ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการควบคุมธุรกิจ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility:
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดงบประมาณการขาย วางแผนการขายและผลกำไร และนำเสนอผู้บริหาร
• วิเคราะห์และทบทวนยอดขาย รายได้ก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษี การขาดทุน และ จำนวนลูกค้า รวมถึงการติดตามผลลัพธ์และแผนการปรับปรุง
• กำหนดงบประมาณประจำปี ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและการควบคุมค่าใช้จ่าย
• วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดลงของยอดขายและจำนวนลูกค้า
• ตรวจสอบเข้อมูลพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนต่างๆได้ถูกบันทึกก่อนการปิดบัญชีกำไร-ขาดทุน
• ดูแลการทำงาน ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมการเงินของสาขา
• จัดเตรียมสไลด์เพื่อนำเสนอผลงานแก่ผู้บริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี การตลาด
• สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
• ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปีในธุรกิจค้าปลีก ด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย
• การประมาณการงบกำไร-ขาดทุน หรือ ประสบการณ์ในสายงานบัญชี-
• การเงินของสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษา รวมถึงประสบการณ์
• ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
• มีทักษะในการวิเคราะห์ การจัดการ การประสานงาน และการสื่อสาร
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม
• MS Excel, MS PowerPoint และ COGNOS
• สามารถพูด ฟัง และ เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร
  • ประสานงาน
  • การจัดการอย่างเป็นระบบ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now