คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. รับสมัครงานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibility:
• เขียนข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
• เขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์คณะในสื่อต่าง ๆ
• ร่างคานิยม ร่างสุนทรพจน์
• เขียนข้อความเพื่อใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
• ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์คณะ
• วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์
• จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษเป็นอย่างดี
• มีความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสาร เช่น การเขียนข่าว การเขียนบทความ การเขียนโฆษณา การร่างสุนทรพจน์ในวาระต่าง ๆ
• มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
• สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้
• ขยัน กระตือรือล้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• หากมีความสามารถในการผลิตงานเขียนเป็นภาษอังกฤษ หรือมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ และผลิตสื่อด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความมานะอุตสาหะ แรงจูงใจ
  • การทำงานเป็นทีม

สมัครงาน

Apply Now