ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

ลักษณะงาน

จัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงิน
ทบทวน จัดทำ และนำเสนอรายละเอียดของงบประมาณทางการเงินและการจัดสรรวงเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมตามโครงสร้างทางการเงินและวงเงินสินเชื่อ
ทบทวน ปรับปรุงจัดทำระบบข้อมูลทางการเงินและรวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายทางการเงินรวมและประมาณการงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
ทบทวนการปฏิบัติและติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดและวงเงินสินเชื่อ
ดำเนินการ ปฏิบัติ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติและจัดทำรายงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามข้อกำหนดและการควบคุมทางการเงินที่กำหนดไว้
จัดทำรายงานและติดตามควบคุมการใช้จ่ายลงทุนทรัพย์สินถาวร
ติดต่อ ดำเนินการ จัดทำข้อมูลและประสานงานกับสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการต่างๆ

Job Specification

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
จบวุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการเงิน / บัญชี
มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี 5 ปีขึ้นไป
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Master's Degree
  • Age: over 35 years
  • Expirience: 5 Years

Spoken Languages

  • English (Advanced)

Written Languages

  • English (Advanced)

Apply For Job

Apply Now