รับสมัครพนักงานฝ่ายปฏิบัติการกองทุน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

o ชาย/หญิง

o อายุไม่เกิน 36 ปี

o จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี , การเงินการธนาคาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

o มีประสบการณ์ในการทำบัญชีกองทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถปิดงบการเงินได้

o มีประสบการณ์ในการคำนวณ NAV ของกองทุนรวม หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนส่วนบุคคล หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now