Senior Credit Officer 2 positions

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
1.อายุ 28-40 ปี เพศ ชาย, หญิง
2. การศึกษา ป.ตรี/ป.โท ทางด้านการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
4.มุ่งมั่น ขยัน อดทน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 25-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now