Copywriter

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน:

ออกแบบคำ หรือสำนวนภาษาสำหรับการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง กระชับและสละสลวย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ:

ค่าครองชีพ
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือและสนับสนุนต่างๆ
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เงินสนับสนุนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)
ปรับเงินเดือน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
สนามฟุตบอล สนามแบตมินตัน
• หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:

เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือโฆษณา
มีทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ผ่านงานด้านสิ่งพิมพ์ และด้านโฆษณา)

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 04 Jul 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now