นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตทุ่งครุและเขตราษฎร์บูรณะให้เป็นปัจจุบัน
2.ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน (ทั้งหมด 28 ชุมชน)
3.สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
4.ติดต่อและประสานงานกับผู้นำชุมชนในการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
5.นัดหมาย จัดเตรียม และทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน CDMU
6.บันทึกรายงานการประชุมฯ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย CDMU
7.จัดพิมพ์รายงานการประชุมและงานพิมพ์อื่นๆ ของหน่วย CDMU
8.ให้บริการฐานข้อมูลชุมชนฯ แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
9.ดูแลนักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับทุน RA ในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนฯ
10.ถอดองค์ความรู้จากข้อมูลชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และการทำวิจัยชุมชน
11.ให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่อาจารย์ที่ต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชนรอบๆ มจธ.
12.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าหน่วยฯ มอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
(ถ้ามีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะการติดต่อสื่อสาร
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีไหวพริบดี และคล่องแคล่ว
- มีความสามารถในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now