ทีม SME Sales Performance Monitoring

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตามการดําเนินงานของ RM โดยใช้เครื่องมอตามที่ธนาคารกำหนด และจัดเตรียมเอกสารรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
2. ประเมินผลการปฏบิัติงานของ RM โดยใช้แนวทางการประเมินแบบ Forced Ranking
3. เป็นศูนย์กลางประสานงานเพอตอบข้อสงสัยประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประเมนผลการปฏิบัติงาน
4. ดําเนินงานด้านการปรับปรุงแก้ไข Individual Score Points
5. ประสานงานกับ RM , SME MIS และ ทีมกําหนด KPI

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ƒ
-มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ ƒ
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ƒ
-มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นําและสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ƒ มีควา
-สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel, Power point และ Access ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรับผิดชอบ
  • รักงานบริการ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • MS Excel (Basic)
  • Power Point (Basic)

สมัครงาน

Apply Now