หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนากระบวนการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

งานกลยุทธ์และพัฒนากระบวนการ

1. ร่วมวางแผน และนำเสนอแผนกลยุทธ์ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของสายงาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับการดำเนินงานของสายงานและเป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
2. ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสายงาน
3. เสนอแนะและรวบรวมข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย แผนงานธุรกิจ การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) รวมทั้งติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
4. วางแผนงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสายงานทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
5. วิเคราะห์ และจัดทำแผน Resource Planning ของสายงานปฏิบัติการ ตามหลัก 7 Elements
6. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวม รวมทั้งจัดทำ Data Analytics, Process Improvement และ Cost Optimization
7. ริเริ่มโครงการต่างๆ ของสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคาร
8. ติดตามการจัดทำ Productivity ของทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของสายงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

งานสนับสนุนสายงาน

9. ควบคุมการดำเนินงานและการเบิกใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย
10. ประสานงานและสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ HR Planning รวมถึงสนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ธุรกิจของหน่วยงานในสังกัด และสายงานให้ประสบผลสำเร็จ
11. ประสานงาน ส่งเสริมและร่วมดำเนินการในโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
12. ติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกำกับภายนอก พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ รวมถึง Core Value Activities, CG, SEPA ฯลฯ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน งบประมาณ สารบรรณ และรวบรวมแผนธุรกิจของหน่วยงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
-มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL, Statistic Modeling
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความซื่อสัตย์
  • ทัศนคติเชิงบวก

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now