ทีม SME Commercial Product

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ (Structured Credit Products) ของธนาคารและคู่แข่ง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ (Structured Credit Products) ที่สามารถตอบสนองความต้องการตามแต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร
(End-to-end Solution)
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันได้ ภายใต้ความเสี่ยงที่ธนาคาร
ยอมรับได้
4. พัฒนาและ Review ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
5. ให้ความรู้ และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
6. ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจธนาคารไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์
- มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
- มีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office โดยเฉพาะการใช้ Excel (การผูกสูตร การจัดกลุ่มเพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลได้ตามต้องการ)
- มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการประสานงานที่ดี
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ดี
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • ประสานงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • รักงานบริการ

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)
 • MS Excel (Basic)

สมัครงาน

Apply Now