ทีม SME Process Improvement

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Credit Products) และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Non-Credit Products)
2. พัฒนาและบริหารจัดการ Portfolio ของลูกค้า รวมทั้งระบุโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ด้วยวิธีการ Capture / Mitigate ตลอดจนติดตาม Portfolio ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดตั้งและบริหารจัดการทีม SME data analytic เพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เช่น
BU Performance และSales Performance เป็นต้น
4. เสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายของสายงาน
5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการก่อนและหลังอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการพัฒนา / ปรับปรุงกระบวนการทางด้านสินเชื่อ SME และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Credit and Non-Credit process) อย่างน้อย 2 ปี
-มีประสบการณ์ในงานด้าน RM / Sales อย่างน้อย 1 ปี
-มีความรู้ทางด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา-กระบวนการได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now