ทีม SME Marketing Communication and Event

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME โดยประสานงานร่วมกับทีมงาน Product ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์และหน่วยงานภายในธนาคารที่เกี่ยวข้อง
SME Marketing - communication
-วิเคราะห์ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่างของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME และ ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละธุรกิจ
-วิเคราะห์และการหาพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกกิจ SME และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์สื่อ Digital Marketing ทั้งภายในและภายนอกธนาคารในทุกช่องทาง
-ควบคุมสื่อให้ถูกต้องตาม Brand ของ KTB SME
-ทำทะเบียนคุมการใช้งบ IMC และรวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง

SME Marketing - Event
-วิเคราะห์การจัดกิจกรรมหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขาย และ Loyalty program กับลูกค้า SME
-วิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญ และกำลังใจให้กับบุคคลากรในสายงาน
-ควบคุมการจัดกิจกรรมให้ถูกต้องตาม Brand ของ KTB SME
-ควบคุมการใช้งบ IMC และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทํางานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างน้อย 2 ปี ƒ
-มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี ƒ
-สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ดี ƒ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น MS Office, Graphic Design เป็นต้น ƒ
-หากมีประสบการณ์ทํางานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ประสานงาน
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)
  • Graphic design (Basic)

สมัครงาน

Apply Now