ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-เป็นตัวแทนของธนาคารในการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้า
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการบ้านจัดสรรและลูกค้า โดยชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด และเป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ธนาคารกำหนดให้
-ตรวจเอกสารของลูกค้าในเบื้องต้น วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของลูกค้า สำหรับการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานขายธุรกิจที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales) อย่างน้อย 2 ปี
-สามารถปฎิบัติงานได้ทุกจังหวัด
-มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ รักงานขาย
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานประจำที่โครงการบ้านจัดสรรที่ธนาคารมอบหมายให้ดูแลได้
-สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ได้
-หากมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริหารต่างๆของธนาคาร จะได้การพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • บุคลิกภาพดี
  • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
  • รักงานบริการ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now