Motion Graphic 1 ตำแหน่ง (กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

-จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Illustrator, Photoshop
-สามารถทำ 3D และ Info Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีรูปแบบเป็นของตัวเอง
-มีประสบการณ์ในการทำ Graphic งานข่าว TV จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม

Computer Skills

  • Adobe Illustrator (Basic)
  • Adobe Photoshop (Basic)

สมัครงาน

Apply Now