นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่หลัก :
1.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
2.นำเสนอข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
3.ประสานงานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

รายละเอียด :
1.เพศชาย / หญิง
2.การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และเศรษฐกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ การจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานองค์กร
5.สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, Out look and Internet
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
8.มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
9.สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Computer Hardware (Basic)
  • Microsofe Office (Basic)
  • MS Excel (Basic)
  • Internet / Email (Basic)

สมัครงาน

Apply Now