ช่างท่อ

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
- ปฏิบัติงานซ่อมท่อ หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิ ม6 ขึ้นไป
- เคยผ่านงานเชื่อมประกอบมาก่อน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now