Sales Account Support

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา฿12,000/Month

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Sales Accounting Software and After Sales Telephone Services and Internet Marketing
พนักงานขายประจำออฟิศ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
รับผิดชอบงานขาย การบริการหลังการขายด้านไอที มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
ทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรื้อร้นในการทำงาน รักการเรียนรู้ และแก้ปัญหาได้ดี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Know of IT Products and Software Basic in Information Technology
Good Teamwork and Response and Active Leaning new technology
ความสามารถทางด้านการสื่อสารการตลาด หรือ การตลาดออนไลน์ ความรู้ด้านไอที มีความกระตื้อรื้อในการศึกษาระบบงานและแก้ปัญหาได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ใบรับรอง
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • การสื่อสาร

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now