ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน – กองทุนรวม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

· ชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี

· สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

· สามารถใช้ MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้อย่างชำนาญ

· มีความพร้อมในการให้บริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

· มีความสามารถในการเรียนรู้งานเร็ว มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี และสามารถเรียนรู้ได้โดยตนเอง

· หากมีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนกองทุนรวม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)
  • MS Excel (Basic)

สมัครงาน

Apply Now