พนักงานย้ายสินค้า สำนักงานใหญ่

สงขลาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบสินค้า ติดสติ๊กเกอร์ และจัดเก็บสินค้าแยกหมวดหมู่ตามพื้นที่จัดเก็บ
2. ตรวจนับสินค้าที่จัดเก็บกับหัวหน้าชุดผลิต
3. จัดเตรียมเหล็กรองสินค้าให้มีพร้อมใช้งาน
4. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เช่น การทำ TPM หรือ 5ส.
5. ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องมือใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด
6. ทำกิจกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
8. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now