Business Development Officer- Non Conventional

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Job Responsibilities:

ร่วมวางแผนงานประจำปี
ดำเนินการด้านการตลาด เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และมองหาโอกาสทางธุรกิจ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า
ดำเนินธุรกรรม และ/หรือรับ Refer การพิจารณารับประกันภัยต่อ
ให้การบริการลูกค้าในฝ่ายที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแก้ไขอุปสรรคและปัญหาการทำงานร่วมกัน
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินงานและนำพาทีมงานให้สามารถทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานประจำปีที่วางไว้
จัดเตรียมผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน/ไตรมาส
ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในเกณฑ์ดี
มีทัศนคติเชิงบวก

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • ทัศนคติเชิงบวก

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • MS Excel (Advanced)
  • Power Point (Advanced)
  • MS Word (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now