Assistant Division Manager - Internal Audit

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Job Responsibilities:

1. ตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
2. โดยพิจารณาถึงการดำเนินงาน การบัญชี การเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำกับดูแลบริษัท
3. สื่อสารรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง เพื่อคงไว้ซึ่งระดับการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

* ประสบการณ์ทำงาน 0 ถึง 5 ปีในงานตรวจสอบภายใน (หากเคยมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
* มีทัศนคติเชิงบวกต่องานตรวจสอบภายใน มีความสงสัยเยี่ยงผู้ตรวจสอบภายในที่ดี โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระสำคัญมากกว่ารูปแบบ สร้างคุณค่าให้งานตรวจสอบเป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรในเชิงสร้างสรรค์
* ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ทัศนคติเชิงบวก

สมัครงาน

Apply Now