Claim Assessor

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Job Responsibilities:

พิจารณาสินไหมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำหรับแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน
ติดตามสอบถามประวัติการรักษาสำหรับกรณีที่มีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษา
เตรียมข้อมูลทำจ่ายเพื่อสั่งจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยตรงหรือสั่งจ่ายไปยังโรงพยาบาล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • MS Excel (Advanced)
  • MS Word (Basic)
  • Power Point (Basic)

สมัครงาน

Apply Now