Actuary

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Job Responsibilities:

หาข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง ทั้งจากภายใน และจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับราคาที่นำเสนอ
จัดทำแบบจำลองมาตรฐานสำหรับกำหนดราคาในแผนประกันภัยเบื้องต้นตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
จัดทำแบบจำลองพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดทำเครื่องมือสำหรับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ทีมงานพัฒนาธุรกิจใช้ในการคำนวณเพื่อเสนอราคาหรือรับประกันภัยต่อ
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
นำเสนอแนวความคิดใหม่ๆที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้นสาขาด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือวิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 3ปี
มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในเกณฑ์ดี
มีทัศนคติเชิงบวก

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ทัศนคติเชิงบวก

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • MS Excel (Advanced)
  • MS Word (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now