สัตวบาล (ไก่/สุกร)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน

แนะนําเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับบริษัท
ดูแล ช่วยเหลือฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับเกษตรกร
พัฒนาการเลี้ยงการจัดการ จัดอบรมเพิ่มความรู้
ติดตามผลการเลี้ยง ผลประกอบการและประเมินผล
การจัดการฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์/ฟาร์มสุกร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชายหรือหญิง อายุ 24-35 ปี
ปริญญาตรีสาขา สัตวศาสตร์ สัตวบาล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพสัตวบาลและพื้นฐานการจัดการฟาร์ม
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • การสื่อสาร

สมัครงาน

Apply Now