เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านสารสนเทศ (IT Support Officer)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Job Responsibilities:

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศที่เกิดขึ้นในการรับข้อมูลกรมธรรม์/ข้อมูลสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบรายงานการรับประกันภัยพิบัติ และค่าสินไหมทดแทน และรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามเวลาที่กำหนด
ตรวจสอบ แก้ไข และดูแล Website ของกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติให้เป็นปัจจุบัน
ตรวจสอบ แก้ไข และดูแลระบบสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เก็บและรวบรวมข้อมูล requirement ต่าง ๆ แจ้งต่อฝ่าย IT เพื่อพัฒนาระบบ รวมถึงทำการทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง
เสนอแนะแนวความคิดใหม่ และรายงานต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา MIS, IT, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านการวิเคราะห์และการจัดการฐานข้อมูล
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมพื้นฐาน MS Word, Excel, Power point, Access
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล MS SQL Server, ASP
มีความรับผิดชอบสูง สามารถสื่อสารและอธิบายได้อย่างชัดเจน เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
หากมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน Business Intelligent Program สำหรับการทำรายงานการวิเคราะห์ เช่น Qlikview จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ความรับผิดชอบ
  • การทำงานเป็นทีม

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • MS Excel (Advanced)
  • MS Access (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now