เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 - 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
- มีจิตวิทยาในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • การสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความเป็นผู้นำ
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now