พนักงานผู้ช่วยฯ (W15)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศหญิง
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : มัธยมปลาย
สาขา: ไม่กำหนด
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.0

คุณสมบัติอื่นๆ :

มีใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ป่วย
มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเฝ้าระวังสัญญาณชีพและการคัดกรองเพื่อประเมินระดับความรุนแรง/ความเร่งด่วนในการรักษา
สามารถเตรียมและบำรุงรักษาเครื่อง Suction
สามารถเตรียมและบำรุงรักษาเครื่อง Thoracic suction
สามารถเตรียมและบำรุงรักษาเครื่อง Pneumatic pump
สามารถเตรียมและบำรุงรักษาเครื่อง Oxygen sat
สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องวัดปรอททางหู
สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือในการตรวจร่างกายผู้ป่วย (หูฟัง ไฟฉาย เครื่อง Ophthalmoscope)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

สมัครงาน

Apply Now