พนักงานธุรการ (Back Office)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา: ทุกสาขา
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.00

คุณสมบัติอื่นๆ :

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

- มีทักษะในการใช้ Microsoft Office Word Excel และ Power point

- มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

- มีการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีความรับผิดชอบละเอียด รอบคอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • อนุปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ความรับผิดชอบ
 • การทำงานเป็นทีม

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)
 • MS Excel (Advanced)
 • MS Word (Advanced)
 • Power Point (Advanced)
 • Computer Hardware (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now