นักโภชนาการ

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง
อายุ : 21-35 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา: คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาหารและโภชนาการ โภชนวิทยา โภชนศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.5 ขึ้นไป

คุณสมบัติอื่นๆ :

-มีความรู้ด้านโภชนาการเบื้องต้น

-ผ่านการอบรมด้านอาหารวิิชาการอย่างน้อย 150 ชม.

-มีความรู้ความสารถด้านGMP/HACCP

-มีความรู้ด้านโภชนาบำบัด

-มีความรู้ด้านโภชนาวิชาชีพ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now