พยาบาลวิชาชีพ 1 (W14)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ : เพศหญิง
อายุ : 23-40 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา: พยาบาลศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม : 2.00

คุณสมบัติอื่นๆ :

- มีใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต

- สามารถปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามพื้นฐานวิชาชีพ

- สามารถคัดกรองและการประเมินผู้ป่วย

- ปฏิบัติงานในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

- รู้จักแก้ปัญไขปัญหาและการตัดสินใจ

- มีความสารถในการปรับตัว มีการสื่อสานประสานงานที่ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ใบรับรอง
  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

General Skills

  • ประสานงาน
  • การแก้ไขปัญหา

สมัครงาน

Apply Now