พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา (ด่วน)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน มีความรู้ความสามารถเรื่องงานประกันคุณภาพ ทำหน้าที่ดูแลเรื่องแผนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ สามารถทำงานล่วงเวลาและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now