หัวหน้างานขนส่ง NGV จำนวน 2 อัตรา (สาขาบ้านนา-แก่งคอย จ.สระบุรี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน:

ควบคุมการทำงานของพนักงานขับและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
เตรียมอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรับ-ส่ง ก๊าซ
วางแผนงานขนส่ง รายงานการเดินรถและเอกสารที่กี่ยวข้อง
ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ
ตรวจสอบค่าเที่ยวของพนักงานขับรถและพนักงานติดรถ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานลูกค้า
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในสายงานขนส่ง / การบริหารงานขนส่ง อย่างน้อย 3 ปี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
มีภาวะผู้นำ และทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้ดี
มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความเป็นผู้นำ
  • การทำงานเป็นทีม

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now