ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขนส่ง (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน :

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ควบคุม ดูแล และสั่งการ งานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ
กำหนดคุณภาพของงานขนส่ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวกับรถขนส่ง รวมทั้งเอกสารที่สำคัญต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี
กำหนดและพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน
กำกับ ดูแล และคิดค้นลักษณะงานขนส่งที่ประหยัดต้นทุน
ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการทำงาน
ควบคุมการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
บริหารงานภายในให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
แก้ไขข้อบกพร่องบางประการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงาน
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย, สื่อสารนโยบาย, ข้อมูล และประกาศต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานใต้บังคับบัญชารับทราบ
สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามนโยบายของบริษัท
กำกับ ดูแลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งดำเนินการและกำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของหน่วยงานให้มีสภาพเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย
สังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานของ พขร. พตร.
ติดตามผลการสังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานและวิเคราะห์ เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานในเรื่องกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุ และเข้าร่วมสอบสวน และวรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :

เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะพนักงานขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word / Excel / PowerPoint / Outlook ได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ใบขับขี่
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • ยานพาหนะ

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)
 • MS Excel (Advanced)
 • MS Word (Advanced)
 • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now