IT Support

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ


- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งปัญหาจากการใช้งานด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือ


- ประสานงานกับบริษัทภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้เอง


- ทำ Maintenance เครื่องตามแผนงานที่ตั้งไว้ เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี


- ดูแล / ติดตั้ง Software เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง


- ตรวจเช็ค Software ให้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจริง ตามแผนที่กำหนด


- จัดเก็บประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัท


- ให้คำแนะนำ, เป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


- เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี


- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ หรือเทียบเท่า


- มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในสาขาคอมพิวเตอร์


- มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware/software


- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารร่วมกับบุคลากรได้เป็นอย่างดี


- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


- มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี
  • การแก้ไขปัญหา

Computer Skills

  • Computer Hardware (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now