ผู้จัดการแผนกก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ผู้จัดการแผนกก๊าซชีวภาพ (Biogas Section Manager)
(ประจำโรงงานผลิตเอทานอล อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี)

ลักษณะงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานสาขาโรงงาน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
วันและเวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
โบนัส / การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
วันหยุดตามประเพณี (ไม่น้อยกว่า 14 วัน/ปี)
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ชุดยูนิฟอร์ม
ค่าที่พัก / ค่าอาหาร ฯลฯหน้าที่หลัก :

วางแผนและควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพ ระบบ Scrubber
ควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในระบบหม้อไอน้ำ, Gas Engine ตามแผนผลิตเอทานอล
วางแผนการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต บ่อเก็บ และส่งน้ำเสียบำบัดแล้ว
วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ในระบบก๊าซชีวภาพ
จัดทำและวางแผนงบประมาณ ในระบบบำบัดน้ำเสียและก๊าซชีวภาพ
ปรับปรุงแก้ไขระบบก๊าซชีวภาพ และบ่อเก็บน้ำเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ตรงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงาน หรือผ่านการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานออกแบบ งานควบคุมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และผลิตก๊าซชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หากมีภูมิลำเนาหรือที่พักอยู่ในเขต อ.ด่านช้าง / อ.หนองหญ้าไซ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: 35-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now