พนักงานรักษาความปลอดภัย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะของตำแหน่งงาน
• ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย การดูแลการจราจร ซึ่งต้องปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications:
• ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)
• ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
• เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
• กรณีเพศชายมีอายุเกิน 35 ปี เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติแล้ว ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายจากสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยผู้สมัครเป็นผู้ชำระค่าทดสอบสมรรถภาพดังกล่าว จำนวน 200 บาท
• สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้
• เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
• ไม่สูบบุหรี่ ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 03 Nov 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now