ผู้จัดการสินเชื่อและการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ
• บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
• วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
• เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ
• บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
• ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพทีดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า
• แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน ธุรกิจแฟคตอริ่ง อย่างน้อย 3 ปี
• มีบุคลิกในการเป็นผู้นำ มีความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงรุก การบริหารทีมงาน
• ขยันแสวงหาโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกิจให้กับบริษัทภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
• หากมีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป การปฏิบัติงานในด้านสินเชื่อ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟคตอริ่ง และ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 30-45 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • การวางแผน

สมัครงาน

Apply Now