จนท.วางระบบบริหารชุมชน (ด้านงานซ่อมบำรุง)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่การทำงาน
• สำรวจโครงการที่จะเข้าวางระบบว่าเป็นไปตามแบบก่อสร้างหรือข้อตกลงใดๆที่ทำไว้และสำรวจว่ามีงานอะไรที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ
• จัดทำแบบสำรวจโครงการ Check Sheet เพื่อทำการสำรวจและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• จัดทำแผนงานย่อยของการเข้าวางระบบ
• จัดทำ Weekly Report / Monthly Report เพื่อรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา
• จัดแบ่งโซนพื้นที่โครงการตามโซนสี
• ตรวจรับมอบงานระบบหลังๆของอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า/สื่อสาร, ระบบประปา, ระบบเตือนภัย, ระบบดับเพลิง, ระบบ Access Control, ระบบ Panic Alarm, CCTV, MATV เป็นต้น
• ควบคุมการติดตั้งป้ายต่างในโครงการ เช่น ป้ายจราจร, ป้ายห้องเครื่องต่างๆ เป็นต้น
• จัดทำ INDENTITY CARD ประจำเครื่องจักร
• จัดทำไดอะแกรมการทำงานของระบบ เช่น ห้อง MDB, ระบบปั๊มน้ำดี, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบดับเพลิง, ระบบสระว่ายน้ำ, ระบบMATV, CCTV เป็นต้น
• จัดทำคำแนะนำกรณีฉุกเฉินสำหรับเครื่องจักรที่มีความสำคัญ เช่น Generator, Fire Pump เป็นต้น
• จัดทำป้ายประเภทความสำคัญเครื่องจักร
• จัดทำรูปแบบแผนซ่อมบำรุงประจำเดือนตามความสำคัญเครื่องจักรพร้อมทั้งจัดทำ Check Sheet ในการตรวจเช็ค
• จัดทำรูปแบบแผนซ่อมบำรุงประจำปีตามความสำคัญเครื่องจักรพร้อมทั้งจัดทำ Check Sheet ในการตรวจเช็ค
• วางระบบการจัดการเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ และน้ำท่วม
• ตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งมิเตอร์ต่างของ Shop และพื้นที่เช่าต่างๆ
• ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รายงานความคืบหน้างานต่อหัวหน้างานทุกๆ สัปดาห์
• จัดทำคู่มืองานวางระบบ และอบรมถ่ายทอดงานด้านงานซ่อมบำรุงสำหรับโครงการนั้นๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย
• มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชนอย่างน้อย1ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Micorosoft Office & AutoCAD)
• รักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความเป็นผู้นำสูง
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• มีบุคลิกภาพ และทักษะในการประสานงาน ติดตามงาน กับกลุ่มคนหรือองค์กรอื่นๆเป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ประสบการณ์: 1 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ประสานงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • ความเป็นผู้นำ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม

Computer Skills

 • Auto-Cad (Advanced)
 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now