ทีม Government & State Enterprise Analyst

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
กําหนดกลยุทธ์วางแผน และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจรวมถึงระดับบุคคล และชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร รวมถึงติดตามและประเมินผลการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดกลยุทธ์วางแผน และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สําหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจของธนาคาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

Government & State Enterprise Analyst
• ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งขัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กําหนดกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
• กําหนดกลยุทธ์และจัดทําแผนการดําเนินงาน การนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์รวมถึงการแสวงหาลูกค้ารายใหม่การรักษาลูกค้ารายเดิมการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
• ดูแล และติดตามผลการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสายงาน เพื่อการวางแผน และกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล่องกับนโยบายของธนาคาร และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
• ติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไปดําเนินการและปรับปรุงพัฒนาการเสนอบริการ และการขายผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนากระบวนการทํางาน
• จัดทำข้อมูลสนับสนุนด้านการประเมินผลงานและผลตอบแทนของพนักงานรายบุคคล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
• มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี
• สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น MS Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
• หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ MIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ประสานงาน
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now