ผู้บริหารฝ่าย ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรูปแบบของรายงาน ทั้งรายงานรูปแบบมาตรฐานและในรูปแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทีมวิเคราะห์ธุรกิจขนาดใหญ่กำหนด
• รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
• ควบคุมดูแลด้านค่าใช้จ่าย งบประมาณของสายงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน
• ร่วมพัฒนาแผนการตลาด สามารถจัดทำ Integrated Marketing Communication (IMC) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และการจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจ (Business Priority) ของ Wholesale Banking
• ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ IMC สำหรับของกำนัลเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือการเข้าร่วมงานต่าง ๆ
• สนับสนุน ติดตามการดำเนินงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตามตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนด
• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน ประสานงานการฝึกอบรม งานสารบรรณ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านการทำรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และธุรการ
• มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Power Point
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • ประสานงาน

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now